Wstęp do programowania funkcyjnego

Ten wpis ma na celu wyjaśnienie czym jest programowanie funkcyjne oraz przedstawienie podstawowych zasad panujących w świecie programowania funkcyjnego.

Programowanie deklaratywne vs imperatywne

Wprowadzenie do programowania funkcyjnego zacznę od przypomnienia czym jest paradygmat programowania deklaratywnego. Jest to podejście, w którym tworząc kod skupiamy na się na tym co ma zostać wykonane, a nie w jaki sposób. Szczegóły implementacji pozostawiamy np. bibliotece, odwracając w ten sposób kontrolę nad kodem. W końcu wszyscy lubią odwracanie kontroli (inversion of control) ;). Tak napisany kod jest bardziej zwięzły i czytelniejszy z powodu mniejszej ilości zbędnego szumu. Pewnie setki razy zdarzyło Ci się napisać: for(int i=0; i<… Czy nie uważasz, że w większości przypadków tak napisany kod jest złem koniecznym, niezbędnym do osiągnięcia określonego działania aplikacji? Podejście, w którym wykorzystywane są instrukcje sterujące kodem nazywane jest programowaniem imperatywnym. Jest to przeciwieństwo programowania deklaratywnego, gdzie nie tylko trzeba martwić się co ma robić kod, ale również w jaki sposób to osiągnąć. Programowanie funkcyjne idzie w parze z programowaniem deklaratywnym, dzięki czemu kod będzie krótszy niż ten klasyczny obiektowo imperatywny.

final List<String> users = Arrays.asList("Ewa", "Bartek", "Adam");

// 1. imperatywnie
for (int i = 0; i < users.size(); i++) {
  System.out.println(users);
}

// 2. deklaratywnie
users.forEach(System.out::print);

Co to jest programowanie funkcyjne?

Programowanie funkcyjne to programowanie, w którym najważniejszą rolę pełnią funkcje. Możesz śmiało zaprotestować: Zaraz, zaraz…Czy czasami mój obiektowy kod nie składa się również z funkcji? Ależ tak! Jednak zasadnicza równica jest taka, że w FP (ang. Functional programming) funkcje służą do opisu przepływu sterowania i operacji - a nie tak jak to ma miejsce w przypadku programowania obiektowego - do zmiany stanu obiektów. Z tego założenia wynika również jedna z cech programowania obiektowego - niezmienność obiektów. Czym jeszcze charakteryzuje się FP? O tym w dalszej części.

Czyste funkcje

Czyste funkcje to funkcje bez efektów ubocznych. Są one elementem, bez którego nie da się pisać funkcyjnie. Nie zależą one od żadnych zmienny zewnętrznych np. pól w klasie, a wszystkie dane są przekazywane jako parametry. Dlatego też dla podanego zestawu danych czysta funkcja zawsze zwróci taki sam wynik. Zaburzeniem tego może być również wykorzystanie w funkcji instrukcji random, w której wynik operacji nie jest stały dla danych parametrów. Czyste funkcje również nie modyfikują stanów zewnętrznych np. pól w klasie, lecz każdy wynik jest zwracany jako wynik funkcji.

Funkcje jako obywatele pierwszej klasy

Pod tym pojęciem kryje się zdolność języka do traktowania funkcji na równi z obiektami klas tzn. funkcje można przekazywać jako parametry do metod, można je przypisywać do zmiennych oraz tworzyć wewnątrz funkcji. Przed Java 8, język nie był wyposażony w elementy, które na to pozwalały. Jak to zrealizować w Java 8 pokazuje poniższy przykład.

final double PI = 3.14;

// Przypisanie funkcji do zmiennej
final Function<Double, Double> circleArea = r -> r * r * PI;

// Przekazanie funkcji do metody
void showCalculatedArea(Function<Double, Double> algorithm, double r) {
  System.out.println(algorithm.apply(r));
}

Niezmienność obiektów

Jest to cecha FP związana z czystymi funkcjami. W językach czysto funkcyjnych często nie istnieje pojęcie zmiennej, tak więc wszystkie tworzone obiekty są niezmienne. Dzięki takiemu podejściu nie ma możliwości zmiany stanów ani przekazanych do funkcji parametrów, jak i pól w klasie, trudniej jest w funkcji wykonać efekt uboczny. W związku z czym final jest zawsze mile widziany. Jak ułatwić sobie życie w takim kodzie? Polecam bardzo buildery, czy to te implementowane przez Ciebie, czy też te generowane automatycznie np. za pomocą Lombok-a. Builder ma dwie zasadnicze zalety. Pierwsza to to że nie musimy używać konstruktorów z wieloma parametrami gdzie oraz to, że mimo użycia tylko stałych pól w klasie możemy utworzyć obiekt w kilku krokach. Jak wygląda najprostszy builder?

public class User {
    private final String name;
    private final int age;

    private User(final String name, final int age) {
      this.name = name;
      this.age = age;
    }

    public static UserBuilder builder() {
      return new UserBuilder();
    }

    public static class UserBuilder {
      private String name;
      private int age;

      public UserBuilder age(final int age) {
        this.age = age;
        return this;
      }

      public UserBuilder name(final int name) {
        this.name = name;
        return this;
      }

      public User build() {
        return new User(name, age);
      }
    }
  }

Jak widać wszystkie pola w klasie User są stałe i nie mamy potrzeby eksponować na zewnątrz brzydkiego konstruktora z wszystkimi polami. Dodatkowo w metodzie build możemy umieścić logikę walidującą stan danych przed utworzeniem obiektu. Przykładowe użycie buildera wygląda następująco:

final UserBuilder builder = User.builder();
  builder
      .age(18)
      .name("Frank");

Dzięki wykorzystaniu wzorca fluent interface mamy możliwość łączenia metod w ciąg wywołań.

Podsumowanie

Dzięki temu, że funkcje nie mają efektów ubocznych, wynik działania jest łatwiejszy zarówno do przewidzenia jak i do przetestowania. Dodatkowo czysta funkcja dla podanych parametrów zawsze zwróci ten sam wynik, dlatego można z łatwością wykorzystać cache w celu optymalizacji aplikacji. Dzięki używaniu czystych funkcji znikną również największe problemy z wielowątkowością, takie jak jednoczesna modyfikacja wspólnych danych przez kilka wątków. Możemy skupić się również na tym co mają robić nasze funkcje, a nie w jaki sposób implementować np. pętle lub warunek. Łatwiej jest nam również reużywać napisany wcześniej kod. Jakie są natomiast zalety tego, że obiekty są niezmienne? Łatwiej przewidzieć co się w nich znajduje, dzięki czemu można szybciej zdiagnozować i poprawić ewentualne błędy.

Comments