Pracując z strumieniami Javy 8 pojawia się czasami konieczność złączenia wszystkich elementów strumienia w jakiś obiekt wynikowy. Taką operacje można wykonać zarówno za pomocą metody reduce, jak również za pomocą collect. Jaka jest różnica między tymi metodami i na jaki problem można się natknąć korzystając z tych metod?

Zarówno metoda reduce jak i collect są operacjami terminalnymi strumienia. Co oznacza tyle że ich wynikiem nie jest strumień na którym można dalej wykonywać operacje, ale jakiś wynikowy obiekt. Na początek spójrzmy na to jakie parametry przyjmują te metody.

Collect

Metoda Collect ma dwie przeciążone wersje:

1
2
3
4
5
<R> R collect(Supplier<R> supplier,
BiConsumer<R, ? super T> accumulator,
BiConsumer<R, R> combiner);

<R, A> R collect(Collector<? super T, A, R> collector);

Tak więc metoda wymaga podania od nas trzech parametrów, bądź też obiektu Collector…zaraz zaraz, ale co znajduje się w tym obiekcie? Znajdziemy tam takie metody jak:

1
2
3
Supplier<A> supplier();
BiConsumer<A, T> accumulator();
BinaryOperator<A> combiner();

Wygląda na to że klasa Collector służy jako obiekt w którym możemy ukryć implementację 3 wymaganych przez metodę collect parametrów. Razem z JDK dostajemy kilka gotowych implementacji tej klasy. Za pomocą metod statycznych w klasie Collectors mamy możliwość dostać się do tych gotowych implementacji. Dodam jeszcze że te gotowce pokrywają 90%
przypadków z jakimi się spotkałem. Jakie metody statyczne w klasie Collectors są najczęściej używane?

Collectors

Te najczęściej wykorzystywane to:

 • toList - pozwala zaagregować elementy strumienia w postaci listy.
  Gdzie domyślna implementacja to ArrayList. Spójrzmy na przykład wykorzystania:

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  class Person {
  private final String name;
  private final int age;

  public Person(final String name, final int age) {
  this.name = name;
  this.age = age;
  }

  ... getters/setters...
  }
  ...
  final List<Person> persons = Arrays.asList(
  new Person("Max", 18),
  new Person("Peter", 23),
  new Person("Pamela", 24),
  new Person("David", 12));

  final List<Person> adultUsers = persons
  .stream()
  .filter(user -> user.age > 18)
  .collect(toList());

W powyższym kodzie wszystkie przefiltrowane elementy strumienia, czyli osoby pełnoletnie zostaną umieszczone w liście która będzie wynikiem działania obiektu Collector, utworzonego metodą fabrykującą toList.

 • toCollection - pozwala zaagregować elementy strumienia w postaci kolekcji podanego typu.

  1
  2
  3
  4
  final List<Person> adultUsers = persons
  .stream()
  .filter(user -> user.age > 18)
  .collect(toCollection(LinkedList::new));
 • toSet - agreguje elementy strumienia w zbiór.

  1
  2
  3
  4
  final Set<Person> adultUserSet = persons
  .stream()
  .filter(user -> user.age > 18)
  .collect(toSet());
 • toMap - łączy elementy strumienia w mapę. W najprostszej wersji wymaga podania funkcji tworzącej klucze do mapy i funkcji zwracającej elementy dla klucza. Dostępne sa również przeciążone wersje metody przyjmujące również funkcje do rozwiązywania kolizji wstawianych obiektów oraz Supplier za pomocą którego można utworzyć mapę. Utwórzmy więc mapę w której kluczem jest imię użytkownika, a wartością jego wiek:

1
2
3
4
final Map<String, Integer> adultMap = persons
.stream()
.filter(user -> user.age > 18)
.collect(toMap(Person::getName, Person::getAge));

Parametry metody Collect

Znając już kilka głównych implementacji klasy Collector, przyjrzyjmy się do czego tak naprawdę metoda collect wykorzystuje dostarczone klasie Collect bądź jako osobne parametry implementacje metod supplier, accumulator, combiner. Pierwszy parametr trójargumentowej wersji metody collect to Supplier. Jest to funkcja bez argumentowa która zwraca jakiś obiekt. Ten właśnie obiekt jest naszym obiektem wynikowym, który będzie gromadził pozostałe elementy strumienia. Tutaj najczęściej wykorzystuje sie metody fabrykujące, bądź też referencję do konstruktora bez argumentowego. Kolejny parametr, to obiekt typu BiConsumer, czyli funkcja przyjmująca dwa parametry i nic nie zwracająca. Służy ona do łączenia poszczególnych elementów strumienia. Jako pierwszy parametr w BiConsumer dostaniemy obiekt który utworzyliśmy poprzez Supplier, a drugim elementem jest obiekt strumienia który należy zaagregować. Tak naprawdę te dwie metody w zupełności
wystarczą żeby metoda collect zadziałała. Spójrzmy na przykład:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
final List<Person> persons = Arrays.asList(
new Person("Max", 18),
new Person("Peter", 23),
new Person("Pamela", 24),
new Person("David", 12));

final List<Person> adults = persons
.stream()
.collect(
LinkedList::new,
(result, element) -> {
System.out.println(
"accumulator: " + result + " => " + element
);
result.add(element);
},
(p1, p2) -> {
System.out.println(
"combiner: " + p1 + "," + p2
);
}
);

Wynikiem działania takiego kodu będzie:

1
2
3
4
accumulator: [] => Max
accumulator: [Max] => Peter
accumulator: [Max, Peter] => Pamela
accumulator: [Max, Peter, Pamela] => David

Jak widać trzecia przekazana, tajemnicza funkcja nie uruchomiła się. Czy więc jest potrzebna? Jest! Ale tylko w przetwarzaniu równoległym strumieni. Jak wiemy strumienie mogą być dzielone na podstrumienie dzięki ForkJoinPool. Są one wtedy przetwarzane w osobnych wątkach. Każdy z tych wątków po zakończeniu pracy musi swój wyniki złączyć z danymi obliczonymi w innych watkach. Za takie złączenie odpowiada ta ostatnia funkcja - combiner. Przekazywana jest ona jako obiekt typu BinaryOperator. Jaki będzie wynik działa strumienia uruchomionego równolegle w osobnym wątku? Będzie to oczywiście obiekt również utworzony za pomocą przekazanego obiektu supplier. A tak to wygląda w praktyce:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
final List<Person> adults = persons
.parallelStream()
.collect(
() ->{
System.out.println("create list");
return new LinkedList<>();
},
(result, element) -> {
final String threadName = Thread.currentThread().getName();
System.out.println(
"[" + threadName + "] accumulator: " + result + " + " + element
);
result.add(element);
},
(subResult1, subResult2) -> {
final String threadName = Thread.currentThread().getName();
System.out.println(
"[" + threadName + "] combine: " + subResult1 + " + " + subResult2
);
subResult1.addAll(subResult2);
}
);

Gdzie wynikiem działania kodu będzie:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
create list
create list
create list
create list
[ForkJoinPool.commonPool-worker-2] accumulator: [] + David
[ForkJoinPool.commonPool-worker-1] accumulator: [] + Peter
[main] accumulator: [] + Pamela
create list
[ForkJoinPool.commonPool-worker-3] accumulator: [] + Max
[ForkJoinPool.commonPool-worker-1] accumulator: [] + Zosia
[ForkJoinPool.commonPool-worker-1] combine: [Zosia] + [David]
[ForkJoinPool.commonPool-worker-1] combine: [Pamela] + [Zosia, David]
[ForkJoinPool.commonPool-worker-3] combine: [Max] + [Peter]
[ForkJoinPool.commonPool-worker-3] combine: [Max, Peter] + [Pamela, Zosia, David]

Należy zwrócić tutaj uwagę na kilka rzeczy:

 • obiekt LinkedList został utworzony aż 5 razy i tylko jeden z tych obiektów jest tym który dostaniemy jako wynik operacji, pozostałe służą jako obiekty tymczasowe do których mogą być zapisywane dane w osobnych wątkach.
 • accumulator w pierwszym parametrze dostał listę, która aktualnie jest procesowana w danym wątku, a jako drugi parametr obiekt który należy zaagregować. Zachowanie identyczne jak w przetwarzaniu jednowątkowym.
 • wreszcie został uruchomiony combiner. Dostał on jako pierwszy parametry dwie listy. Pierwsza jest obiektem wynikowym, jaki zostanie zwrócony z metody collect, a drugi jest wynikiem działania strumienia w osobnym wątku.

Oczywiście powyższy przykład można znacznie uprościć korzystając z referencji do metod:

1
2
3
4
5
6
7
final List<Person> adults = persons
.parallelStream()
.collect(
LinkedList::new,
LinkedList::add,
LinkedList::addAll
);

Podsumowując działanie metody collect. Przyjmuje ona 3 parametry. Pierwszy odpowiada za utworzenie obiektu który będzie przechowywał dane z strumienia, za pomocą drugiej możemy agregować elementy, natomiast trzecia łączy wyniki pracy strumienia w osobnym wątku z obiektem wyjściowym. Tak więc o parametrze agregate można powiedzieć że służy on do dopisywania danych do wynikowego obiektu, który tworzony jest raz i jest mutowalny

Reduce:

Tak, tak te słowo jest tutaj kluczowe. Ponieważ metoda reduce różni się właśnie tym że została przystosowana o pracy z nie mutowalnymi obiektami. Metoda ta również jest przeciążona:

1
2
3
4
5
T reduce(T identity, BinaryOperator<T> accumulator);
Optional<T> reduce(BinaryOperator<T> accumulator);
<U> U reduce(U identity,
BiFunction<U, ? super T, U> accumulator,
BinaryOperator<U> combiner);

Na początek przyjrzyjmy się tej pierwszej wersji metody. Przyjmuje ona jako pierwszy parametr obiekt takiego samego typu jak ten wynikowy z metody reduce. Przykładowo jeżeli reduce miało by złączyć wszystkie elementy strumienia typu integer do jednej liczby, to właśnie jak pierwszy parametr należy podać liczbę do której będą dodawane kolejne. Drugi parametr to metoda za pomocą której będą łączone elementy strumienia. Zobaczmy jako to wygląda w praktyce:

1
2
3
4
5
6
7
final Integer adults = persons
.stream()
.mapToInt(Person::getAge)
.reduce(
0,
(sum, age) -> sum + age
);

Po utworzeniu strumienia obiektów typu Person zamieniamy strumień obiektów na strumień intów w celu uniknięcia zbędnego boxingu. Następnie do liczby 0, która jst naszym parametrem identity zaczynamy dodawać kolejne obiekty strumienia, otrzymując w rezultacie zsumowany wiek ludzi z danej kolekcji. Tak na marginesie identycznie działanie ma metoda sum i z niej powinniśmy korzystać w prawdziwym kodzie :)

Druga wersja metody reduce pozwala nam pominąć przekazywanie początkowej wartości, jednak zwraca wynik jako obiekt typu Optional.

1
2
3
4
5
persons
.stream()
.mapToInt(Person::getAge)
.reduce(Integer::sum)
.ifPresent(System.out::print);

Trzecia wersja metody wymaga od nas przekazania również obiektu combiner. Który podobnie jako to miało miejsce w funkcji collect łączy wyniki pracy osobnych strumieni.

Pułapka metody reduce

W powyższych przykładach wykorzystania metody reduce posłużyłem się dodawaniem intów. Przyjrzyjmy się teraz troszkę innemu przykładowi:

1
2
3
4
5
6
persons
.stream()
.map(Person::getName)
.reduce("",
(s1, s2) -> s1 + s2
);

Jaki jest problem z tym kodem? Jest nie optymalny. Przy każdym wywołaniu stringi łączone są za pomocą konkatenacji. Zobaczmy jak wygląda najbardziej trywialne porównanie szybkości działania metody reduce oraz collect:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
final List<Person> persons = new LinkedList<>();
for(int i=0; i< 1_0000; i++) {
persons.add(new Person("James", 18));
}

long start = System.currentTimeMillis();
persons
.stream()
.map(Person::getName)
.collect(StringBuilder::new,
StringBuilder::append,
StringBuilder::append
);

System.out.println(System.currentTimeMillis() - start + " ms");
start = System.currentTimeMillis();

persons
.stream()
.map(Person::getName)
.reduce("",
(s1, s2) -> s1 + s2
);

System.out.println(System.currentTimeMillis() - start + " ms");

Co daje wynik:

1
2
18 ms // collect + StringBuilder
217 ms // reduce + konkatenacja

Widać że mamy tutaj różnice jednego rzędu wielkości. Tak na marginesie, łączenie Stringów za pomocą collect jest już zaimplementowane. W klasie Collectors mamy do dyspozycji przeciążoną metodę joining, zwracającą Collector który robi to w optymalny sposób.

Podsumowanie

Artykuł przybliżył działanie funkcji reduce oraz collect. Na przykładach zobaczyliśmy jak działają te funkcje oraz za co odpowiadają ich parametry. Przedstawiłem również kilka gotowych implementacji klasy Collector, które rozwiązują najczęściej występujące problemy. Na koniec zobaczyliśmy na jaki problem można się natknąć przy używaniu reduce w błędny sposób.